Jaarplan 2020

JAARPLAN 2020

 

In onze statuten, welke op 20 november 2014 zijn vastgesteld, staan duidelijk enkele opdrachten en taken welke wij als bestuur zullen moeten oppakken. Een aantal meer organisatie gerelateerde zaken wordt dwingend voorgeschreven. Enkele hiervan zijn vrij snel te realiseren. Andere zijn lastiger gezien het ondanks het groeiende aantal leden. 

Voorlopig is ons grootste doel het werven van klanten en leden om voldoende basis te krijgen voor onze coöperatie. De bestuursleden zullen hiervoor zoveel mogelijk tijd en middelen inzetten om de leden groei te bevorderen. Aan het einde van 2018 hebben wij ongeveer 126 leden en dus klanten van Noordelijk Lokaal Duurzaam. We staan hiermee derde in de lijst van afnemers in onze provincie. Dat dit nog niet voldoende leden zijn moge duidelijk zijn, maar een we zijn goed op weg.

Derhalve blijft de ledengroei ons belangrijkste speerpunt. We blijven ons onvermoeid inzetten op het werven van nieuwe leden. Dit gaan we doen door weer voorlichtingsavonden te organiseren, advertenties en redactionele artikelen in de lokale en bovenlokale bladen te plaatsen. Ook kunnen wij inspreek-avonden van andere verenigingen gebruiken, enzovoort. Voor ons het erg belangrijk om gesteund te worden door lokale vereniging en clubs. Wij denken hier met name aan de plaatselijkbelangen van de dorpen. Wij hebben deze eind 2018 schriftelijk benaderd, echter de reacties zijn marginaal. Uiteindelijk zijn wij ontstaan uit hun geledingen, zij zijn een belangrijke steunpilaar om draagvlak te krijgen en om initiatieven te ontwikkelen.

Omdat wij de genoemde ledenwerving op dit moment het belangrijkste vinden, zullen andere activiteiten op een lager plan komen te liggen. Deze plannen verdienen zeker alle aandacht, het is echter op dit moment nog niet reëel om te verwachten dat dit in volle omvang gerealiseerd kan worden. Wel willen we in 2019 ons ook meer gaan richten op de (kleine) ondernemers in ons gebied. Hiermee hebben we al een kleine start gemaakt. We hebben eind 2018 ongeveer 11 ondernemers in ons bestand.

In 2020 zal er conform onze statuten één maal een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven in het voorjaar. De plannin van deze vergadering is nog niet rond. De datum wordt tijdig aan de leden gemeld.

Verder hebben wij als bestuur besloten om meer gelden in kas te houden om projecten, en promotieactiviteiten te kunnen bekostigen. Voorheen wilden wij zoveel mogelijk gelden uitkeren aan de dorpen en zaten wij zelf krap bij kas. Om toch goed en adequaat te kunnen functioneren hebben dit besluit moeten nemen. 

Volgens de statuten moeten wij informatie delen over energiebesparingen. (art 2.2.a) Dit willen wij zeker gaan oppakken, maar heeft geen top prioriteit. Wij hebben wel gesprekken gehad met Tûk Wenjen van de gemeente de Friese Meren. Hun taak is het informeren van de bewoners van onze gemeente over energiebesparende maatregelen. Samenwerken is de conclusie van dit gesprek. Op het moment dat wij kennis nodig hebben, of een voorlichting organiseren, kunnen wij de mensen van Tuk Wenjen inschakelen. Op hun beurt zullen zij ons promoten als zij voorlichting geven in ons werkgebied. Daarnaast onderhouden we contacten binnen en buiten onze energiekoepel Ús Koöperaasje en onze netbeheerder Liander.

Ook is er einde 2018 een dwingende oproep gedaan aan onze gemeente en met name aan de wethouder. Wij vinden dat de gemeente een meer regisserende rol op zich moet gaan nemen. De gesprekken met onze gemeente zijn in 2019 aangevangen en zullen zeker in  2020 een vervolg gaan vinden. Met de gemeente moet dan worden gekeken naar de mogelijkheden om grotere projecten op te pakken. Hierbij valt te denken aan warmtenetten, zonneweiden enz. 

In 2018 is er in Langweer een grote stap gemaakt om 2 postcoderoosprojecten te realiseren. In het begin van 2020 zijn deze feestelijk geopend. Enkele leden van dit bestuur hebben zich daarvoor ingezet, met hulp van Sinnig Langwar. De ervaringen uit Tjerkgaast zijn hier voor worden ingezet. Ook bestaan er reeds plannen om ook in de andere dorpen zoals St Nicolaasga en Idskenhuizen postcoderoos projecten op te zetten. Zoals het nu lijkt zijn er in de beide dorpen al daken beschikbaar. 

Boven al staat het jaar 2020 dus nog altijd in het teken van het werven van leden. Mogelijk komt het bewust omgaan met energie op een tweede plaats, maar het thema kan wel worden aangegrepen worden als promotiemiddel.