Jaarplan 2018

 

In onze statuten, welke op 20 november 2014 zijn vastgesteld, staan duidelijk enkele opdrachten en taken welke wij als bestuur zullen moeten oppakken. Een aantal meer organisatie gerelateerde zaken wordt dwingend voorgeschreven. Enkele hiervan zijn vrij snel te realiseren. Andere zijn lastiger gezien het ondanks het groeiende aantal leden. 

Voorlopig is ons grootste doel het werven van klanten en leden om voldoende basis te krijgen voor onze coöperatie. De bestuursleden zullen hiervoor zoveel mogelijk tijd en middelen inzetten om de leden groei te bevorderen. Aan het einde van 2017 hebben wij ongeveer 119 leden en dus klanten van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Hiermee zijn wij in 1 jaar gegroeid met bijna 50 leden. Deze ledengroei is mede te danken aan de inzet van bestuurslid Rein de Wolf. Hij heeft er namelijk voor gezorgd dat bijna al de kerken van de stichting Alde Fryske Tsjerken zijn aangesloten. Het aantal leden is in vergelijking met de andere coöperaties vrij behoorlijk. We staan hiermee tweede in de lijst van afnemers in onze provincie. Dat dit nog niet voldoende leden zijn moge duidelijk zijn, maar een we zijn goed op weg.

Derhalve blijft de ledengroei ons belangrijkste speerpunt. We blijven ons onvermoeid inzetten op het werven van nieuwe leden. Dit gaan we doen door weer voorlichtingsavonden te organiseren, advertenties en redactionele artikelen in de lokale en bovenlokale bladen te plaatsen. Ook kunnen wij inspreek-avonden van andere verenigingen gebruiken, enzovoort. Voor ons het erg belangrijk om gesteund te worden door lokale vereniging en clubs. Wij denken hier met name aan de plaatselijkbelangen van de dorpen. Wij hebben deze reeds actief benaderd. Uiteindelijk zijn wij ontstaan uit hun geledingen. Zij zijn een belangrijke steunpilaar om draagvlak te krijgen en om initiatieven te ontwikkelen. Omdat wij de genoemde ledenwerving op dit moment het belangrijkste vinden, zullen andere activiteiten op een lager plan komen te liggen. Deze plannen verdienen zeker alle aandacht, het is echter op dit moment nog niet reëel om te verwachten dat dit in volle omvang gerealiseerd kan worden. Wel willen we in 2018 ons ook meer gaan richten op de (kleine) ondernemers in ons gebied. Hiermee hebben we al een kleine start gemaakt. We hebben eind 2017 ongeveer 11 ondernemers in ons bestand.

In 2018 zal er conform onze statuten een maal een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven in het voorjaar. De planning van deze vergadering is nog niet rond. De datum wordt tijdig aan de leden gemeld.

Volgens de statuten moeten wij informatie delen over energiebesparingen. (art 2.2.a) Dit willen wij zeker gaan oppakken, maar heeft geen top prioriteit. Wij hebben wel gesprekken gehad met Tûk Wenjen van de gemeente de Friese Meren. Hun taak is het informeren van de bewoners van onze gemeente over energiebesparende maatregelen. Samenwerken is de conclusie van dit gesprek. Op het moment dat wij kennis nodig hebben, of een voorlichting organiseren, kunnen wij de mensen van Tuk Wenjen inschakelen. Op hun beurt zullen zij ons promoten als zij voorlichting geven in ons werkgebied. Daarnaast onderhouden we contacten binnen en buiten onze energiekoepel Ús Koöperaasje en onze netbeheerder Liander. 

Voor het volgend jaar staat de verdere ontwikkeling van een zonnepanelenproject in Langweer op de agenda. Geïnteresseerden kunnen dan mogelijk een aandeel in de panelen kopen die op een pand in Langweer zullen worden gelegd. Enkele leden van dit bestuur zetten zich daarvoor in, met behulp van Sinnig Langwar. Er is een dak gevonden in Langweer en men hoopt in de loop van 2018 de zonnepanelen te kunnen plaatsen. De ervaringen uit Tjerkgaast zullen hier voor worden ingezet. Er staat zelfs al een tweede project op stapel in Langweer. Natuurlijk willen we graag deze kennis in de andere dorpen zoals St Nicolaasga en Idskenhuizen inzetten.

Boven al staat het jaar 2018 dus nog altijd in het teken van het werven van leden. Mogelijk komt het bewust omgaan met energie op een tweede plaats, maar het thema kan wel worden aangegrepen worden als promotiemiddel.